Fuchsiakwekerij.nl
Kwekerij van der Velde


Kwekerij van der velde
Velde
Borchgraverweg
8181 RW Heerde
Nederland
0578-695727

PRIVACYBELEID

De website www.kwekerijvandervelde.nl (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:
 

Kwekerij van der Velde (hierna “Kwekerij van der Velde”, “Wij” en “Ons”) - Maatschap, naar Nederlands recht
Borchgraverweg 3 a

8181RW Heerde
BTW-nr       : 8069.60.619.B.02.

Kvk nr         : 05069558

E-mail: info@kwekerijvandervelde.nl
Telefoon: 0031 (0)
578 695727

 1. Waarom deze privacyverklaring?


Iedere persoon die de Website gebruikt (hierna de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat Gebruiker te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Gebruiker is identificeerbaar vanaf en zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en Gebruiker als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken enkel Gebruikers persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betreft een verwijzing naar de Algemene AVG gegevensbescherming (hierna “AVG”) van 25 mei 2018 die ten doel heeft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de AVG is een verwijzing naar de AVG van 25 mei 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens volgens de AVG.

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Kwekerij van der Velde kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Kwekerij van der Velde behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal via de website inzichtelijk gemeld worden aan de Gebruiker.
 

 1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?


2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Kwekerij van der Velde is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2. Verwerker(s)

Kwekerij van der Velde is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Kwekerij van der Velde doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »: hosting bedrijven, externe betalingsdienstaanbieders, logistieke partners.
 

 1. Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?


In overeenstemming met de Privacywet en de AVG, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
 • Op basis van Gebruikers uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).
 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?


Kwekerij van der Velde verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:  

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens: we bewaren enkel de noodzakelijke gegevens, steeds op een GDPR-conforme manier);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
 • Persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum, nationaliteit).

Deze gegevens worden verzameld wanneer Gebruiker zich registreert op de Website en/of een bestelling plaatst. Tevens kunnen gegevens mits Gebruikers toestemming verstrekt worden door externe partners. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van Gebruikers gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal of een "winkelwagentje") en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.
 

 1. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?


Kwekerij van der Velde verzamelt Gebruikers persoonsgegevens om iedere Gebruiker van ons platform een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden volgens de AVG. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening. Kwekerij van der Velde behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven.
 • Beheer van geschillen.
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen.
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien Gebruiker hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het Gebruiker te allen tijde vrij Gebruikers toestemming in te trekken.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Kwekerij van der Velde zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.
 

 1. Wie ontvangt Gebruikers persoonsgegevens?


Gebruikers persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Kwekerij van der Velde. Gebruikers persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien Gebruiker ons daarvoor op voorhand Gebruikers expliciete toestemming heeft gegeven.
 

 1. Hoelang bewaren we Gebruikers persoonsgegevens?


Gebruikers gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te streven.
Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.
 

 1. Wat zijn Gebruikers rechten?


8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Gebruikers persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage

Indien Gebruiker een Gebruikers identiteit kan bewijzen, verkrijgt Gebruiker het recht om informatie te verwerven over het verwerken van Gebruikers gegevens. Aldus heeft Gebruiker het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die Gebruiker kan uitoefenen met betrekking tot Gebruikers gegevens.

8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van Gebruikers persoonsgegevens

Gebruiker heeft tevens het recht om de verwijdering van Gebruikers persoonsgegevens te verlangen, in volgende gevallen:

 • Gebruikers persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Gebruiker herroept Gebruikers toestemming tot het verwerken van Gebruikers gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van Gebruikers gegevens;
 • Gebruiker heeft op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van Gebruikers persoonsgegevens;
 • Gebruikers gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Gebruikers gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heeft Gebruiker het recht om beperkingen van de verwerking van Gebruikers persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Kwekerij van der Velde om vast te stellen dat Gebruiker geldig recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 Recht om bezwaar te maken

Gebruiker heeft het recht zich te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van Gebruikers persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Kwekerij van der Velde zal ophouden Gebruikers persoonlijke gegevens te verwerken tenzij Kwekerij van der Velde kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van Gebruikers persoonsgegevens die primeren op Gebruikers recht om zich te verzetten.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Kwekerij van der Velde verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van Gebruikers toestemming

Gebruiker heeft het recht om te allen tijde Gebruikers toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer Gebruiker deze heeft gegeven voor direct marketing doeleinden.
 

 1. Hoe kan een Gebruiker rechten uitoefenen?


Indien een Gebruiker rechten wenst uit te oefenen, dient Gebruiker een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Kwekerij van der Velde aan het adres bovenaan dit document of via e-mail aan 
info@KwekerijvanderVelde.nl. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van Gebruikers verzoek.  
 

 1. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht


Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de verwerking van Gebruikers persoonsgegevens door Kwekerij van der Velde, heeft Gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.


Leveringsvoorwaarden
Contact